Nghị định 140/2018/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của BLĐTBXH

nghi-dinh-140-2018-ND-CP: Sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nàh nước của BLĐTBXH

Nghị định này được ban hành ngày 08/10/2018, có hiệu lực cùng ngày.

Posted by & filed under Văn bản pháp luật.