Thông tư 31/2018/ BLĐTBXH Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Thông tư này quy định chi tiết về biện pháp quản lý, triển khai hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; trách nhiệm quản lý, xác nhận thời gian người lao động đã làm việc hoặc làm công việc huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; Chương trình khung huấn luyện cho người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, việc miền giảm các nội dung huấn luyện đã học, việc tổ chức sát hạch và cấp giấy chứng nhận; tấp huấn cập nhật thông tin, chính sách, pháp luật, khoa học, kỹ thuật về an toàn, vệ sinh lao động cho người huấn luyện, người đứng đầu tổ chức huấn luyện.

TT31.2018.BLDTBXH

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 11/02/2019.

Mọi chi tiết hỏi đáp xin liên hệ chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Posted by & filed under Văn bản pháp luật.