Quan trắc môi trường khu công nghiệp

Chất lượng môi trường tại Khu công nghiệp  với các chỉ tiêu quan trắc đã được đo đạc, phân tích nhìn chung đều nằm trong Quy chuẩn cho phép. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu trong nước thải, nước mặt của các công ty vượt quy chuẩn cho phép như: chỉ tiêu TSS, chỉ tiêu kim loại nặng Cr6+; Hg, COD, BOD 5…
    – Khí thải các nhà máy và không khí xung quanh hầu hết có chỉ tiêu bụi cao hơn quy chuẩn cho phép 

Posted by & filed under Quan trắc môi trường.