Quan trắc môi trường tiếng ồn

Quan trắc môi trường tiếng ồn theo Thông tư số 28/2011/TT-BTNMT: Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường không khí và môi trường tiếng ồn, theo đó:

Posted by & filed under Quan trắc môi trường.